Poštovane kolegice i kolege,

 

Srdačno Vas pozdravljamo i pozivamo da sudjelujete na VII Hrvatskom kongresu o psihofarmakoterapiji koji će se održati u Dubrovniku od 23-26. rujna 2015. godine u organizaciji Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

 

Kongres je posvećen konceptu kreativne psihofarmakoterapije, koji želimo promovirati na nacionalnoj i regionalnoj razini, pa i mnogo šire. Uz naš nacionalni kongres stoga će biti organizirana i II internacionalna konferencija o kreativnoj psihofarmakoterapiji na kojoj će sudjelovati eminentni stručnjaci iz zemlje i svijeta.

 

Cilj kongresa jest promicanje transdisciplinarnog, holističkog, komplementarnog i integrativnog pristupa u razumijevanju i liječenju duševnih poremećaja. Na žalost, u suvremenoj psihofarmakoterapiji, pa i psihijatriji općenito još uvijek prevladava fragmentarni i dogmatski pristup što značajno pridonosi slabijim rezultatima liječenja u odnosu na one moguće i željene zbog čega je terapijski nihilizam još uvijek snažno izražen unatoč sve većem broju djelotvornih i sigurnih psihofarmaka. S više kreativnosti i novim psihofarmakoterapijskim strategijama može se značajno poboljšati učinkovitost postojećih psihofarmaka i njihovih racionalnih kombinacija. Dobra klinička praksa i uspješna psihofarmakoterapija temelje se i na ispravnoj slici o psihofarmacima, duševnim poremećajima i mogućnostima postizanja potpunog personalnog oporavka uz aktivno i kreativno sudjelovanje bolesnika i njihovih obitelji. Psihofarmakoterapija kao umijeće i praksa učeće organizacije može značajno pridonijeti većem terapijskom uspjehu, destigmatizaciji i boljem image-u psihijatrije.

 

Vjerujemo da će aktualnost i važnost tema Kongresa i prirodne i povijesne ljepote Dubrovnika uz kreativno spajanje korisnog i ugodnog pridonijeti nezaboravnoj uspomeni koju ćete nositi u sebi uz nova znanja i umijeća što omogućuju veću profesionalnu uspješnost i sreću.

 

Miro Jakovljević                                              Pavo Filaković

Predsjednik Kongresa                                    Predsjednik Savjeta